Mutabakat

TEMİZ HAVA HAKKI PLATFORMU MUTABAKAT METNİ

1. ADI
Temiz Hava Hakkı Platformu

2. KURULUŞ YERİ VE TARİHİ
İstanbul, Nisan 2015

3. KURULUŞ AMACI
Başta hala işletmede olan ve özellikle yeni yapılması planlanan kömürlü termik santrallerden kaynaklı olmak üzere, günümüzün en büyük çevresel sağlık sorunu olan hava kirliliğinin yarattığı çevre ve sağlık tehditlerine karşı temiz hava hakkını savunmak.

4. PLATFORM ÜYELERİ

 • Çevre için Hekimler Derneği
 • Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Yuva Derneği

Destekleyen Kurumlar

 • WWF Türkiye ( Doğal Hayatı Koruma Vakfı),
 • 350.org
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)

5. İLKELER

 • Yerel/ulusal/küresel düzeyde tüm halklar ve tüm halk kesimleri için eşitlik ve sosyal adaleti, ekolojik sürdürülebilirlik için doğanın korunmasını savunur.
  Devletlerden, hükümetlerden, sermayeden ve onların kurumlarından bağımsızdır.
 • Şeffaflığı, halk sağlığı/ekoloji/doğa koruma mücadelesinde temel ilke olarak benimser. Platform içi işleyişte, kamuoyuyla iletişimde ve temiz hava hakkı mücadelesinde birlikte çalıştığı, müzakere yürüttüğü, lobi yaptığı tüm kurum ve kuruluşlarla etkileşiminde şeffaflığı sağlamak için gerekli önlemleri alır.
  Doğrudan demokrasiyi ve mutabakatı (oydaşlığı) katılımcılık ve karar alma süreçlerinin temel yöntemleri olarak benimser.
 • Bu ilkeler doğrultusunda halkın bilgiye erişim hakkını ve yerel/ulusal tüm düzeylerde karar alma mekanizmalarına katılım hakkını savunur.
  Doğayı insandan bağımsız hakları olan bir özne olarak tanımlar ve insanın doğa üzerindeki baskısının en aza indirilmesi hedefini benimser.

6. KATILIM
Yukarıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda aktif olarak çalışmalar yapan ve/veya yapmak isteyen çevre ve sağlık örgütlerinin katılımına açık bir yapıdadır. Platformu oluşturan üyeler kendi ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını ayrıca bağımsız olarak sürdürürler. Platform bileşenleri yapacakları bağımsız etkinlikleri ile Temiz Hava Hakkı Platformu etkinliklerinin çakışmamasına özen gösterirler.

7. PLATFORMUN ÇALIŞMA ESASLARI
Platform koordinatörü : Üyeler arasından seçilen bir kuruluş koordinatörlük görevini üstlenir. İlk dönem için Greenpeace Akdeniz, adına Buket Atlı koordinatör olarak görev yapar.
Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu tüm üye örgütlerden oluşur.
Toplantı: Platform üyeleri düzenli olarak en az 3 ayda bir toplanır. Acil gündem olması durumunda üyelerden birinin çağrısı ile yüz yüze veya internet üzerinden ara toplantılar yapılabilir.

8. MALİ HUSUSLAR
Platformun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli mali destek üyeleri tarafından sağlanır.

9. FAALİYETLER
Mevcut hava kirliliğine ek olarak yapılması planlanan kömürlü termik santrallerin neden olacakları sağlık sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturmak ve konunun ilgili kurum ve kuruluşların gündeminde yer almasını sağlamak için kampanyalar yürütür, aktiviteler düzenler.
Kömürlü termik santral etkilerini çeşitli araçlarla karar vericilere iletir, kömürlü termik santrallerin izin verilmesi, yapılması ve hava kalitesini etkileyecek her türlü karar, yasa ve yönetmelik gibi halk sağlığını etkileyen konularda temiz hava hakkının gözetilmesini sağlayacak savunuculuk faaliyetleri yürütür.
Doğa koruma ve sağlık örgütleri arasındaki hava kirliliği ve kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri ile ilgili iletişim, ulusal ve uluslararası bilgi alışverişi ve işbirliğini sağlayacak ve güçlendirecek faaliyetler yürütür.

10. ORTAK AÇIKLAMA
Platform üyeleri, bağımsız ve ortak çalışmaların eşgüdümünü, duyurulmasını, desteklenmesini ve yapılan çalışmalara katılımın arttırılmasını sağlamaya çalışır.